23yo bought 40yo HDB flat and worried.

You may also like...